نام محصول
قیمت هر عدد ( ریال )
قیمت هرکیلو (ریال)
توضیحات
کنسروه ماهی زده جلوه

200000

کنسروه ماهی مارلین فلفلی جلوه

230000

کنسرو ماهی مارلین هوور جلوه

270000

قند 4 کیلویی کارتنی صدرا

1072000

قند 2 کیلویی کارتنی صدرا

552000

قند 500 گرمی سلفون صدرا

154500

دانه سویا ( بندر امام )

201000

مخصوص کارخانه های روغن کشی

کنجاله سویا پلیت

160000

کلهر بندر امام

کنجاله سویا پلیت

165000

کلهر کرمانشاه

کنجاله سویا پلیت

165000

ناب دانه سمنان

ذرت

106000

روس بندر نوشهر

ذرت

106000

روس بمدر امیرآباد

نام محصول
قیمت هر عدد ( ریال )
قیمت هر کیلو (ریال)
توضیحات
ذرت

106000

برزیل بندر امام

جو

106000

قزاق بندر امیر آباد

روغن خام سویا

481000

کرمانشاه ( جهت مرغداری )

روغن خام سویا

481000

ناب دانه ( جهت مرغداری )

روغن خام سویا

481000

بندر امام ( جهت مرغداری )