نام محصول
(ریال) قیمت رسمی هر 10 کیلو
محل تحویل
توضیحات
برنج ایرانی طارم هاشمی

11000000

پیش واریز

برنج ایرانی ندا

5700000

پیش واریز

برنج ایرانی شیرودی

6000000

پیش واریز

برنج ایرانی فجر

7500000

پیش واریز

برنج ایرانی سرلاشه طارم

6500000

پیش واریز

پیش واریز

پیش واریز

پیش واریز

پیش واریز

پیش واریز

پیش واریز

پیش واریز