نام محصول
قیمت رسمی هر 10 کیلو(سوپری)
 برنج ایرانی طارم هاشمی کشت اول

115

برنج ایرانی طارم هاشمی کشت دوم

125

برنج ایرانی شیرودی

85

برنج ایرانی فجرسفارشی

95

برنج ایرانی سرلاشه طارم

75

برنج ایرانی کاسپین و امراللهی

115

برنج ایرانی ندا

82

نیم دانه

60

آرد برنج

55