نام محصول
نوع روغن
قیمت فروش (ریال)
قیمت مصرف کننده (ریال) 
قیمت بسته (ریال)
روغن 5 لیتری شادگل

مایع مخلوط

2530000 تحویل کارخانه

روغن 5 لیتری گلدن تیست

مایع مخلوط

2530000 تحویل کارخانه

روغن 675 گرمی حیات

سرخ کردنی

410000

روغن 675 گرمی حیات

مایع مخلوط

420000

روغن 810 گرمی حیات

مایع مخلوط

510000

روغن 1.8 لیتری ممتاز

مایع مخلوط

1060000

روغن 3 لیتری حیات

مایع مخلوط

1660000

روغن 3 لیتری حیات

سرخ کردنی

1660000

روغن 5 لیتری حیات

مایع مخلوط

2660000

روغن قوطی 5 کیلوگرمی حیات

نیمه جامد

3100000

روغن گالن 10 لیتری حیات

سرخ کردنی

4880000

روغن گالن 10 لیتری حیات

مایع مخلوط

4960000

نام محصول
نوع روغن
قیمت فروش (ریال)
قیمت مصرف کننده (ریال) 
قیمت بسته (ریال)
روغن حلب 16 کیلوگرمی حیات

سرخ کردنی

8300000

روغن حلب 16 کیلوگرمی حیات

مایع سویا

8800000

روغن گالن 20 لیتری حیات

سرخ کردنی

9650000

روغن گالن 20 لیتری حیات

مایع مخلوط

9850000

روغن گالن 20 لیتری ممتاز

سرخ کردنی

9650000

روغن گالن 20 لیتری ممتاز

مایع مخلوط

9850000

روغن 5 کیلویی یگانه خزر

جامد

3199000

 روغن 810 گرمی یگانه خزر

مایع مخلوط

494100

روغن 3 لیتری یگانه خزر

مایع مخلوط

1664400

روغن 3 لیتری یگانه خزر

سرخ کردنی

164580

روغن 16 کیلویی یگانه خزر

جامد

8806500

روغن 16 کیلویی یگانه خزر

مایع

9167000

نام محصول
نوع روغن
قیمت فروش (ریال)
قیمت مصرف کننده (ریال) 
قیمت بسته (ریال)