نام محصول
نوع روغن
قیمت فروش (ریال)
قیمت مصرف کننده (ریال) 
قیمت بسته (ریال)
روغن 5 لیتری شادگل

مایع مخلوط

2530000 تحویل کارخانه

روغن 5 لیتری گلدن تیست

مایع مخلوط

2530000 تحویل کارخانه

روغن 675 گرمی حیات

سرخ کردنی

420000

روغن 810 گرمی حیات

سرخ کردنی

503000

روغن 1.8 لیتری حیات

مایع مخلوط

1070000

روغن 3 لیتری حیات

سرخ کردنی

1672500

روغن 5 لیتری حیات

مایع مخلوط

2600000

روغن حلب 16 کیلویی حیات

نیمه جامد

9000000

روغن حلب 16 کیلویی حیات

مایع سویا

9000000

روغن گالن 20 لیتری حیات

سرخ کردنی

9877000

روغن گالن 20 لیتری حیات

مایع مخلوط

9877000

روغن 3 لیتری شادگل 

مایع مخلوط

1620000

نام محصول
نوع روغن
قیمت فروش (ریال)
قیمت مصرف کننده (ریال) 
قیمت بسته (ریال)
روغن 810 گرمی آسو

840000

روغن 1.5 لیتری آسو

770000

روغن 3 لیتری آسو

1530000

روغن 4.5 کیلویی آسو

2620000

روغن 5 کیلویی آسو

2920000

روغن 16 حلب کیلویی آسو

8400000

روغن 4 لیتری دلکش

آفتابگردان

2510000

روغن 4 لیتری دلکش

سرخ کردنی

2352000

روغن 3 لیتری دلکش

ویتامینه

1877000

روغن 1.5 لیتری دلکش

آفتابگردان

897600

روغن 3 لیتری دلکش

سرخ کردنی

1817200

روغن 1.5 لیتری دلکش 

سرخ کردنی

880000

نام محصول
نوع روغن
قیمت فروش (ریال)
قیمت مصرف کننده (ریال) 
قیمت بسته (ریال)
روغن 810 گرمی دلکش

آفتابگردان

554400

روغن 810 گرمی دلکش

سرخ کردنی

545600

روغن 675 گرمی دلکش

سرخ کردنی

455900

روغن 675 گرمی دلکش

آفتابگردان

461000

روغن 675 گرمی حیات

آفتابگردان

425000

روغن 810 گرمی حیات

آفتابگردان

511000

روغن 1.5 لیتری حیات

سرخ کردنی

810000

روغن 1.5 لیتری حیات

آفتابگردان

826500

روغن 3 لیتری حیات

ویتامینه

1701000

روغن 4 لیتری حیات

سرخ کردنی

2165000

روغن 4 لیتری حیات

آفتابگردان

2270000

روغن 675 گرمی ویسپو

مخلوط

410100

نام محصول
نوع روغن
قیمت فروش (ریال)
قیمت مصرف کننده (ریال) 
قیمت بسته (ریال)
روغن 675 گرمی ویسپو

سرخ کردنی

410100

روغن 810 گرمی ویسپو

مخلوط

465000

روغن 1.5 لیتری ویسپو

مخلوط

757500

روغن 2.5 لیتری ویسپو

مخلوط

1350000

روغن 2.5 لیتری ویسپو

سرخ کردنی

1324000

روغن 3 لیتری

مخلوط

1654000