نام محصول
نوع روغن
قیمت فروش (ریال)
قیمت مصرف کننده (ریال) 
قیمت بسته (ریال)
روغن 810 گرمی زیتون طلایی

مایع مخلوط

جهت استعلام قیمت با این شماره تماس بگیرید.

09151313093

روغن 810 گرمی زیتون طلایی

سرخ کردنی

روغن 810 گرمی زیتون طلایی

سرخ کردنی شفاف

روغن 2.7کیلویی زیتون طلایی

مایع مخلوط

روغن 2.7کیلویی زیتون طلایی

سرخ کردنی

روغن 2.7کیلویی زیتون طلایی

سرخ کردنی شفاف

روغن 1.35کیلویی زیتون طلایی

مایع مخلوط

روغن 1.35 کیلویی زیتون طلایی

سرخ کردنی

روغن 1.35 کیلویی زیتون طلایی

سرخ کردنی شفاف

روغن 2.25 کیلویی زیتون طلایی

مایع مخلوط

روغن 2.25 کیلویی زیتون طلایی

سرخ کردنی

روغن 675 گرمی زیتون طلایی

مایع مخلوط