نام محصول
قیمت یک کیلو
محل تحویل
توضیحات
لپه

نخود

دال عدس 777

338000

تسویه نقدی

لوبیا قرمز

لوبیا چیتی

ماش

لوبیاچشم بلبلی