نام محصول
قیمت یک کیلو
محل تحویل
توضیحات
لپه

31500

نخود

40500

عدس

35800

لوبیا قرمز

39500

لوبیا چیتی

35300

ماش

لوبیاچشم بلبلی

35300