نام محصول
(ریال)قیمت یک عدد
محل تحویل
توضیحات
رب 800گرمی آسان بازشوایرانا

315000

مشهد

رب 400گرمی آسان بازشوایرانا

170000

مشهد

کنسرولوبیا

125000

مشهد

کمپوت سیب

92500

مشهد

کنسرونخودسبز

125000

مشهد

رب یک کیلویی گلچهره

160000

مشهد

رب 800گرمی آسان بازشو

112000

مشهد

رب نیم کیلویی گلچهره

112000

مشهد

رب 450 گرمی جلوه

170000

رب 900 گرمی جلوه

305000

رب شیشه ای 1 و 2.2 کیلویی جلوه 

295000 و 549500

رب 900 گرمی جلوه با درپوش

310000