نام محصول
قیمت رسمی هر کیلو
قیمت غیر رسمی هر کیلو
توضیحات
شکر سیرجان داخلی – شکر قهوه ای

18100+1%

شکر سیرجان صادراتی

645 دلار

شکر میاندوآب

18840

شکر شیرین مشهد

18400+1%

شکر شیروان

18200+1%

18510

شکر کوار – جنوب

18410

شکر فسا 

18610

شکر دزفول 

18250

شکر کارون   

18210

شکر اصفهان

18650

شکر همدان

18730

شکر بالی عسلی 

18580

ـ